شرح خبر
تهيه و تنظيم كاغذ اخبار
اخبار شهرداري ساري
اخبار شهرداري ساري

اخبار تيم مديريت شهري در كاغذ اخبار در دسترس شهروندان قرار گرفت


روابط عمومي شهرداري ساري اهم اخبار اين نهاد را بصورت كاغذ اخبار تنظيم و تهيه ودرتابلوي اعلانات شهرداري مركز استان در دسترس شهروندان قرار گرفت.

در اين كاغذ اخبار ،اخبار مهم شهرداري ساري منتشر گرديده است.