شرح خبر
فرهنگ همسنگ عمران
بوستان ولايت پروژه عمراني با پيوست فرهنگي
بوستان ولايت پروژه عمراني با پيوست فرهنگي

تيم مديريت شهري، اقدام به تملك زمين پادگان سابق ارتش در مركز شهر نموده تا از اين ظرفيت جهت رفاه حال شهروندي و حفظ و پاسداشت فرهنگ غني ساري بهره جويد. برنامه ريزي، زمينه سازي فرهنگي و اقدام عملي براي اجراي پروژه بوستان ولايت با پيگيري مجدانه تيم مديريت شهري انجام شده و درحال تكميل و نهايي شدن جهت بهره برداري است.


 

   از مولفه هاي اساسي پويايي انديشه شهري، رشد بيش از پيش شهروندان ، فعال و منسجم بودن ذهن آنان است. هويت بخشي به انديشه و نگرش شهروندان و نيز آماده سازي زمينه هاي واقعي خروج از انفعال ، مستلزم تدوين برنامه و اجراي پروژه هايي است كه خلأ آن احساس مي شود. از اين رهگذر، تيم مديريت شهري با بررسي دقيق كاستي هاي شهر و برنامه ريزي در خصوص رفع آن، كمر همت به احقاق حقوق شهر و شهروند بسته و وجهه تلاش خود را بر پويايي فكر، تعالي انديشه و ايجاد فضاهاي شهري مبتني بر انسان محوري گمارده است.

 

      با نگاه به آنچه گفته شد، يكي از خلأهايي كه همواره مورد دغدغه شهروندان ساروي بوده، داشتن فضاي فرهنگي-تفريحي مناسبي است كه اهداف مطروحه را تأمين نمايد. در اين راستا، تيم مديريت شهري، اقدام به تملك زمين پادگان سابق ارتش در مركز شهر نموده تا از اين ظرفيت جهت رفاه حال شهروندي و حفظ و پاسداشت فرهنگ غني ساري بهره جويد. برنامه ريزي، زمينه سازي فرهنگي و اقدام عملي براي اجراي پروژه بوستان ولايت با پيگيري مجدانه تيم مديريت شهري انجام شده و درحال تكميل و نهايي شدن جهت بهره برداري است.

 

   بوستان ولايت با نگاهي جامع، با هدف ايجاد زيرساخت هاي دانش محور طراحي شده است؛ فضاسازي و استفاده بهينه از امكانات موجود در جهت رفع نيازهاي شهروندان، تقويت بينش و زمينه سازي رشد و تعالي منش شهروندي با در نظر گرفتن واحدهاي گوناگون نظير: آمفي تئاتر روباز، خانه دانشوران استان، سينماي كوچك، موزه مردم شناسي، گنجينه آثار تاريخي، امكانات ورزشي و مسير دوچرخه سواري، محيط بازي كودكان، كتابخانه ديجيتال، مسجد و... محقق شده است؛

 
 

 

   * موزه مردم شناسي و گنجينه آثار تاريخي:

   گذشته فاخر بومي مازندران و به خصوص تاريخ چندهزار ساله ساري، چنانچه درست معرفي نشود، اولين معضلي كه گريبان‌گير جامعه شهري خواهد شد، "بحران هويت" و به تبع آن دورشدن از نشاط اجتماعي و پويايي شهر خواهد بود. از اين رو، تأسيس موزه هاي مردم شناسي و آثار تاريخي، ضمن هويت بخشي به انديشه شهروندان، يكي از بهترين روش هاي حمايت از آنان در مسير شناخت فرهنگ غني بومي و تعميق انديشه شهري خواهد بود.