شرح خبر
جشنواره اوقات فراغت تابستان شهرداري ساري
بازي كودك شهر رويايي
بازي كودك شهر رويايي

جشنواره اوقات فراغت 20*20 با عنوان بازي كودك شهر رويايي در بوستان ملل برگزار گرديد