شرح خبر
به روايت تصوير
پل هاي شهيد نوري و زيرگذر شهيد كمالي
پل هاي  شهيد نوري و زيرگذر شهيد كمالي

شهرداري ساري در چهار سال اخير و در راستاي روان سازي ترافيك و پاسخگويي به مطالبات شهروندان اقدام به احداث پل هاي روگذر و زيرگذر هاي بسياري در سطح شهر نموده است ، احداث پل هاي شهيد نوري و زيرگذرشهيد كمالي در منطقه زغالچال از اقدامات مديريت شهري در اين زمينه بوده است


پل هاي شهيد نوري و زيرگذر كمالي در منطقه زغالچال