شرح خبر
به روايت تصوير
احداث بوستان هاي محله اي
احداث بوستان هاي محله اي

شهرداري ساري در راستاي افزايش سرانه فضاي سبز و ايجاد نشاط شهروندي اقدام به احداث بوستان در مناطق مختلف شهر نموده ، احداث بوستان روشن و خانه فرهنگ و هنر اين بوستان، بوستان اتحاد ، بوستان مادر و بهسازي بوستان گلها در اين راستا اجرايي گرديده است 
بوستان روشن و خانه فرهنگ و هنر
 
بوستان مادر