شرح خبر
احداث بوستان هاي محله اي احداث بوستان هاي محله اي
شهرداري ساري در راستاي افزايش سرانه فضاي سبز و ايجاد نشاط شهروندي اقدام به احداث بوستان در مناطق مختلف شهر نموده ، احداث بوستان روشن و خانه فرهنگ و هنر اين بوستان، بوستان اتحاد ، بوستان مادر و بهسازي بوستان گلها در اين راستا اجرايي گرديده است


 
بوستان روشن و خانه فرهنگ و هنر
 
بوستان مادر