آيين نامه اجرايي

هيأت وزيران درجلسه مورخ 30/4/1381 بنابه پيشنهاد شماره 44/4/1/118068 مورخ 13/12/1380   وزارت كشور و به استناد ماده 72 قانون اصلاح قانون تشكيلات  شوراهاي اسلامي كشوري وانتخابات شوراي مزبور . مصوب عالي استانها را به شرح زير تصويب نمود:

 

آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها

ماده 1 .  شوراهاي اسلامي  بخشها و شهرهاي  واقع در محدوده هر شهرستان  پس از دعوت فرماندار تشكيل جلسه داده و يك نفر  را از ميان اعضاي خود با رأي مخفي واكثريت نسبي آراء براي عضويت در شوراي اسلامي شهرستان انتخاب ويا تنظيم صورت جلسه حداكثر ظرف 10 روز به فرماندار معرفي مي نمايند .

تبصره 1. تعداد اعضاي شوراي اسلامي شهرستان حداقل پنج نفر مي باشد و در صورتي كه شهرستان كمتر از پنج بخش و شهر داشته باشد ، بقيه اعضاء از بين ديگر نمايندگان شوراي شهرها و بخشها به تناسب جمعيت انتخاب خواهند شد.

تبصره 2 .  فرماندار موظف است پس از وصول  معرفي نامه كليه نمايندگان  منتخب شوراهاي اسلامي بخشها و شهرها حداكثر ظرف يك هفته براي تشكيل  عضويت به امضاي وزير  كشور و مهر وزارت كشور صادر خواهد شد و استانداران موظفند بلافاصله پس از تشكيل شوراي اسلامي استان اعضاي آن را از طريق رسانه هاي گروهي براي آگاهي عموم منتشر نمايند.

ماده 3 . شوراي اسلامي هر استان در اولين جلسه ، علاوه بر تعيين اعضاي هيأت رييسه موضوع  تبصره (2) ماده (2) يك نفر را از بين خود و با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان نماينده براي عضويت در شوراي عالي اسلامي استانها انتخاب وبراي اعلام به وزير كشور حداكثر  ظرف 10 روز به استاندار معرفي نمايد.

تبصره  1 . شوراي عالي اسلامي استانهااز نمايندگان منتخب شوراهاي اسلامي استان تشكيل مي گردد و شوراي اسلامي هر استان يك نفر نماينده در آن خواهد داشت.

تبصره 2 . اولين جلسه شوراي عالي اسلامي استانها حداكثر ظرف يك هفته پس از پايان انتخابات شوراي اسلامي استانها به دعوت وزير كشور و با حضور دو , سوم نمايندگان تشكيل  و يك نفر رييس ، دو نفر نايب رييس ، دو منشي و يك خزانه دار با رأي مخفي و اكثريت نسبي انتخاب مي شوند.

ماده 4 . نمايندگان شوراهاي اسلامي  مذكور در اين آيين نامه كه به عضويت شوراهاي فرادست در مي آيند از عضويت شوراهاي پايين تر خارج نمي گردند.

ماده 5 . در صورت خروج هر يك از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان ، استان و شوراي عالي اسلامي استانها به دلايلي نظير استعفاء  فوق و سلب عضويت ، شوراي  اسلامي مربوط موظف است مراتب را براي انتخاب جانشين وي حسب مورد به وزير كشور ، استاندار و فرماندار اعلام نمايد.

تبصره 1 . وزير كشور، استاندار و فرماندار موظفند ظرف يك هفته مراتب را به شوراي اسلامي ذي ربط اعلام نمايند و آن شورا موظف است حداكثر ظرف دو هفته فرد جانشين را انتخاب و معرفي نمايد.

تبصره 2 .  خروج  عضو شوراي روستا ، بخش  وشهر به هر دليل از شورا باعث خروج وي از شوراي  شهرستان ، استان و عالي استانها نيز خواهد شد.

ماده 6 . جلسات شوراي اسلامي  شهرستان هرماه  حداقل يك بار وجلسات  شوراي اسلامي استان هر 45  روز حداقل يك بار و جلسات شوراي عالي اسانها هر دو ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود .

ماده 7 . شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استانها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به ترتيب بهفرمانداري ، استانداري ، وزارت كشور و نيز حسب مورد به دستگاههاي اجرايي ذيربط ارسال نمايند.

ماده 8 . مسئول  شهرستان و استان موظفند بر حسب موضوع وبنا به دعوت شوراي شهرستان واستان در جلسه شوراي ذيربط شركت كنند.

ماده 9 . شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند يك نسخه از مصوبات خود را به شوراي شهرستان و استان وشوراي عالي استانها ارسال كنند.

ماده 10 . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است يك نسخه از برنامه و بودجه عمراني پيشنهادي كشور واستانها را پس از تهيه حداكثر ظرف يك ماه جهت اعلام نظر در اختيار شوراي عالي استانها بگذارد .

ماده 11 . دبيرخانه  شوراهاي شهرستان ، استان و عالي استانها به ترتيب در مركز شهرستان ، مركز استان و كشور به طور مستقل تشكيل مي شود .

ماده 12 . تعداد كاركنان مورد نياز دبيرخانه شوراهاي شهرستان استان و عالي استانها و ميزان حقوق و مزايا و محل تأمين اعتبار آنها حداكثر ظرف دو ماه پس از آغاز به كار توسط شوراي عالي استانها تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 13 . اعتراض به مصوبات شوراي شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها فقط توسط فرماندار ، استاندار و وزير كشور انجام خواهد گرفت .

تبصره  1. دستگاههاي اجرايي موظفند اعتراض به مصوبات شوراي شهرستان ، استان و شوراي عالي استانها را از طريق فرماندار ، استاندار و وزير كشور اعلام نمايند.

تبصره 2 .  رسيدگي به اعتراض پيرامون مصوبات شوراي شهرستان و استان بر عهده هيأت حل اختلاف استان و رسيدگي به اعتراض پيرامون مصوبات شوراي عالي استانها بر عهده هيأت حل اختلاف مركزي است.

ماده 14 . استعفاء يا سلب عضويت اعضاي شوراهاي ما قبل  باعث خروج از عضويت شوراهاي ما بعد نيز خواهد شد و چنانچه فردي از شوراي ما بعد استعفاء داده يا سلب عضويت شود تشخيص عضويت يا سلب عضويت او از شوراهاي ما قبل بر عهده هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود .

معاون اول رييس جمهور . محمد رضا عارف

 

1391/12/20 تاریخ:
1726 تعداد بازدید:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal