شهروند خبرنگار

زندگی امروزی، مسئولیت های جدیدی را با خود به همراه آورده است. هم آموزه های جدیدی را می طلبد و هم حضور موثر و همراهی آحاد شهروندان را؛ برای آن که در هوای پاک تنفس کنیم، برای آن که در میانه ترافیک، فرصت های خوب زندگی را از دست ندهیم، برای آن که معضل زباله، همه ما را آزار ندهد و برای هزاران پدیده دیگر زندگی شهروندی که هر آیینه رخ می نماید، می بایست هر کدام از ما یک مسئولیت اجتماعی را بپذیریم.

در این مجال شما را دعوت می نماییم تا لحظات، آسیب ها و نقاط ضعف و قوت شهر، مدیریت شهری و شهروندی را ثبت و ضبط نمایید و در قالب تصویر، متن و فیلم برای ما ارسال نمایید.

به باور ما شهری در مسیر توسعه یافتگی قرار می گیرد که هر یک از شهروندانش خبرنگار باشند.